Polityka reklamacji i informacji o możliwości odstąpienia od umowy dla portalu internetowego bazaweselna.pl:

 

    1.  Reklamacje

 

1.1. W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych przez portal internetowy bazaweselna.pl, użytkownik może zgłosić swoje uwagi poprzez formularz kontaktowy lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@bazaweselna.pl

1.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dokładny opis problemu oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.

1.3. Portal internetowy bazaweselna.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

1.4. W przypadku uznania reklamacji, portal internetowy bazaweselna.pl dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni od daty uzgodnienia z użytkownikiem sposobu zwrotu środków.

 

    1. Odstąpienie od umowy

 

2.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, użytkownik może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.2. Do odstąpienia od umowy użytkownik może skorzystać poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bazaweselna.pl zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.4. W przypadku odstąpienia od umowy, portal internetowy bazaweselna.pl dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o 

 odstąpieniu od umowy.

 

  1. Pakiety promocyjne

 

3.1. Portal internetowy bazaweselna.pl oferuje przedsiębiorcom możliwość wykupienia dodatkowych pakietów promocyjnych do wizytówki swojej firmy.

3.2. Pakiety promocyjne są ważne przez okres 30 dni, w zależności od wyboru przedsiębiorcy.

3.3. Po upływie okresu ważności pakietu promocyjnego, przedsiębiorca ma możliwość przedłużenia go o kolejny okres.

3.4. Portal internetowy bazaweselna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników w ramach wykupionych pakietów promocyjnych.

 

    1. Postanowienia końcowe

 

4.1. Polityka reklamacji i informacja o możliwości odstąpienia od umowy dla portalu internetowego bazaweselna.pl:

4.2. Portal internetowy bazaweselna.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki reklamacji i informacji o możliwości odstąpienia od umowy w każdym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej bazaweselna.pl.

4.3. Wszelkie spory wynikłe z umowy pomiędzy użytkownikiem a portalem internetowym bazaweselna.pl rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby portalu internetowego bazaweselnaa.pl.

4.4. Polityka reklamacji i informacja o możliwości odstąpienia od umowy dla portalu internetowego bazaweselna.pl jest ważna od dnia 04.05.2023 r